Visreglement

Het visrecht
De hengelsportvereniging "De Veste", krachtens overeenkomst met de gemeente Moerdijk gerechtigd tot het visrecht in de hierna vermelde wateren, verleent hierbij aan houder van de vergunning, mits in bezit van een geldige vispas, het recht om in deze wateren te vissen met maximaal twee hengels. Deze vergunning is geldig van 1 Januari tot en met 31 December, met inachtneming van de Visserijwet 1963 vastgestelde gesloten tijden en de aanvulling hierop.
De wateren waarop de vergunning van toepassing is, zijn:
1. De Kleine Gracht te Willemstad, vanaf de dam naar de Oostbeer, langs de Oostbeer naar de 4 Heulen en van daar de Buitengracht tot de Dam (Landpoortstraat, zgn. Kleine Singel).
2. De Grote Gracht te Willemstad.
    A). De hoofdgracht van de voormalige Vesting willemstad tussen de Westbeer en de Dam. 
    B). De voorgracht tussen de Westdijk en en de Dam. (Landpoortstraat en doorgaand tot Oostdijk)
    C). De Houderdammergracht tussen de Waterpoort en de Westbeer.
3. De Tonnekreek. (waarop het looprecht van toepassing is van HSV De Veste)

Voorwaarden
Aan de vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. De gevangen vis(sen) dien(en)t ter allertijden teruggezet te worden in het zelfde viswater waar ze gevangen zijn.
Er mag 1 snoekbaars meegenomen worden als deze minimaal 42cm en maximaal 70cm groot is, is deze groter dan 70cm dan weer terugzetten in het zelfde water.  
Het is verboden met ingang van 2009 paling (aal) in het bezit te hebben of mee te nemen.
Deze dient onmiddellijk te worden teruggezet.
Gevangen karpers en graskarpers moeten onmiddellijk worden teruggezet.
Een onthakingsmat is verplicht. Een derde hengel is niet toegestaan.    
b. Nachtvissen is alleen toegestaan in de daarvoor wettelijk geldende termijn.
c. Tenten en/of voertuigen mogen niet worden geplaatst op de bij het viswater liggende terreinen.
(Zie in Landelijke Lijst van Viswateren, Federatie Zuid West , pagina 7, nachtvissen)
d. Het is verboden vernielingen/beschadigingen/verontreiniging te veroorzaken.
e. Het is verboden in de Kleine Gracht op karper te vissen en tenten te plaatsen.
f. De gevangen vis dient bewaard te worden in een leefnet met een lengte van minimaal 2,50 meter. Het net moet een diameter van 40 cm of meer hebben. (geen metalen leefnetten).
g. Niet toegestaan is:
- het voeren en/of vissen met verse de vase, hennep en levend aas.
- het voeren met aardappel of producten waarin dit is verwerkt.
- het gebruik van kleurstoffen in voer en aas.
h. Vanaf de openbare weg en vanaf het Ravelijn (Oorlogsmonument) mag niet gevist worden.
i. De vergunninghouder blijft altijd aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade.
j. De vergunninghouder is verplicht op eerste verordening ter inzage af te geven aan de personen die door "De Veste" als controleur zijn aangesteld en zich als zodanig kenbaar maken.
De door de controleur(s) gegeven aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
k. Het is niet toegestaan om zich met enig vaartuig (bijv. roeiboot, kano, zeilplank, rubberboot, o.i.d.) te bevinden in het viswater van "De Veste".
Bij eventuele geschillen kan betrokkene in beklag bij het Dagelijks Bestuur.
De houder van de vergunning wordt geacht te hebben gevist/te vissen zonder geldige vergunning indien hij wordt aangetroffen handelend in strijd met een van de hiervoor genoemde voorwaarden. Bij niet nakomen van de voorwaarden kan de vergunning worden ingetrokken, e.e.a. ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur.
De vergunning kan worden ingetrokken op verzoek van de gemeente Moerdijk.

Namens het bestuur van HSV " De Veste "